תקנון האתר


תקנון חנות האתר "אחותי"
 
התקנון מנוסח בלשון נקבה מטעמי נוחות, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

1.השימוש באתר זה, בתכניו ובשירותים הניתנים בו, מוצעים בכפוף לקבלת כל התנאים הנכללים בתקנון זה ועל פיו.

2.הגלישה באתר זה ו/או הרשמתך כמנויה לקבלת השירותים המוצעים בו, תהווה הסכמה מצידך לתנאים המצוינים בתקנון זה.

3.להנהלת האתר הרשאה בלעדית להשעות, לחסום ו/או להפסיק לאלתר את הגישה לאתר של גולש המשתמש בשירותי האתר ומפר את תנאי התקנון ו/או מפר את החוק ו/או עושה פעולה שיש בה כדי לפגוע באחר ו/או בתשתית האתר ו/או מטרותיו.

4.להנהלת האתר הרשאה בלעדית לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש באתר אם באמצעות עדכון התקנון ואם באמצעות החלפתו באחר.

5.אין לעשות באתר או באמצעותו שימוש מכל סוג שהוא למטרות בלתי חוקיות.

6.מי שטרם מלאו לה 18 שנים אינה יכולה הרשמה כמנויה לאתר. השימוש באתר מיועד ומותר רק למי שמלאו לו 18 שנים כאמור. בהרשמתך הינך מצהירה כי גילך אכן מעל 18 שנים.

7.כל רישום לאתר יש לבצע באופן אישי, להימצא מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לה כל תנאי תקנון זה. לאור האמור, אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו ו/או ע"י הרשאה. כל רישום שיבוצע באתר מוחזק כמי שבוצע בידיעה ובהסכמה מלאה של הנרשמת.

8.הרישום נדרש כתנאי לצורך השימוש באתר, בתכניו ובשירותים המוצעים בו, ונועד לשימושה האישי והבלעדי של הגולשת אשר אינה רשאית להעביר את הרשאתה לאדם אחר כלשהו. 

9.הנרשמת נדרשת לספק בעת הרישום את הפרטים הנכונים והעדכניים ביותר אודותיה ולעדכנם מעת לעת ככל שחל שינוי כלשהו בפרטים אלו. ככל שלא ניתן להיות בקשר עם הגולשת ו/או שנמנע מהגולשת שימוש ו/או מידע כלשהו בשל אי מסירת פרטים נכונים או עדכונם אין ולא תהיה לאתר כל אחריות בנדון.

10.אסור לפרסם ו/או להעביר באתר או באמצעותו כל מידע מסוג כלשהו שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, מהווה פגיעה בפרטיות או ביטחון המדינה, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, בלתי חוקי או שאינו משרת את מטרות האתר וצרכיו ו/או שקיים חשש שיהווה אחד מן הדברים הנ"ל.

11.כל המידע שהגולשות בין מנויות ובין לא מנויות תפרסמנה או תעברנה באמצעות האתר הינו באחריותן המלא של הגולשות ואין הנהלת האתר מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויות ו/או הגולשות.

12.כל שימוש מסחרי, בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת אסור בהחלט אלא אם נתקבל לכך אישור מראש ובכתב מהנהלת האתר, וגם אז ייעשה הדבר בכפוף לאישור הנהלת האתר את התוכן המפורסם. להנהלת האתר הרשאה מלאה שלא לאשר פרסום מסוים מכל סיבה שתחפוץ אם וכאשר סבורה היא שאין כל תועלת בפרסום המבוקש.

13.משלוח הודעות באמצעות האתר, ככל שיתאפשר, לא יהא ליותר מ - 5 נמענים.

14.בגלישה לאתר, הינך מצהירה מראש כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק או לסנן את המנויות הנרשמות לאתר בהליך מקדים כלשהו.

15.היה וקיים קשר וירטואלי או אחר של הגולשות בין מנויה ובין לא מנויה עם מי מהגולשות ו/או המנויות האחרות באתר, בהתכתבות ו/או בצ'אט ו/או בפגישה, הקשר הוא באחריות הבלעדית של הגולשות. יחד עם זאת, מומלץ לשקול היטב אפשרות זו ולוודא קודם לכן את מלוא הפרטים אודות הצד השני, וכן לנקוט בכל אמצעי זהירות שניתן לפני פגישה עם אדם לא מוכר. למען הסר ספק, להנהלת האתר לא תהיה כל אחריות לתוצאות כל פגישה ו/או קשר כאמור, בין שנוצר באתר בין שמחוצה לו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לנזקים פיזיים, נפשיים, כספיים, רגשיים וכל נזק אחר.

16.הנהלת האתר משקיעה את מירב המאמצים על מנת שהאתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת ולכל גולשיו. יחד עם זאת אין כל אפשרות שהנהלת האתר תתחייב לזמינות רצופה וללא תקלות ו/או נפילות של האתר. ידוע לכל גולשת כי הדבר ייתכן ונגרם בין היתר משלל נסיבות שאינן תלויות בהנהלת האתר. בהקשר זה וככל שיידרש מעת לעת לצורך השבחת האתר ותחזוקתו, רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש בו לצרכים אלו ע"פ שיקול דעתה. מובהר כי, לא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל תקלות או הפסקות בשירות באתר.

17.מודגש כי, אסור לעשות כל שימוש שאינו ראוי ו/או חוקי ו/או ללא הרשאה בזכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים באתר ובתכניו. כל זכות כאמור שייכת להנהלת האתר ולגורמים שקיבלו הרשאה לפעול באתר. 
18.מובהר כי בכל הנוגע למודעות ו/או פרסומות שיופצו באתר בכל דרך וצורה שהיא, לא תהיה להנהלת האתר כל אחריות לתוכן המודעות ו/או לכל חומר פרסומי אחר. האחריות בגין כך הינה של המפרסמים בעצמם בלבד.

19.מובהר כי כל טיבה של כל קישורית ("לינק") וטיב התוכן המצוי בה, שתימצא באתר ו/או תועלה ע"י מי מהגולשות אינם באחריות הנהלת האתר ובכלל זה אין כל ערובה מכל בחינה שהיא לתכנים ו/או לאמינות האתרים שאליהם יובילו אותן קישוריות.

20.ידוע לגולשות באתר כי המוצרים המוצגים באתר הינם דוגמא בלבד ואינם מייצגים באופן מלא ונכון את המוצר המוגמר כפי שניתן לראותו בחנות הפיזית.

21.ידוע לגולשות כי הזמנת מוצר מהאתר מושלמת רק לאחר שבעקבות פניית הגולשת תישלח הודעה עם פרטי הגולשת לחנות הפיזית וגורם מהחנות הפיזית יצור קשר עם הגולשת לקבלת פרטי אמצעי תשלום להשלמת העסקה. מובהר ומודגש כי העסקה תושלם רק לאחר מסירת אמצעי תשלום טלפונית.
22.בכל מקרה של ביטול עסקה, מוצר פגום, החלפת מוצר וכ"ו יחולו הוראות הדין הישראלי בקשר עם מדיניות הגנת הצרכן הקבועה בחוק ובשים דגש למדיניות האתר לקידום הסחר ההוגן במדינת ישראל.

23.יושם אל לב כי מחירם של כל המוצרים המשווקים באתר אינו כולל דמי משלוח שייגבו בנוסף למחיר המוצר אלא אם כן צוין אחרת.

24.על תקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי ובכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לכל מסמך בכתב שנערך ונחתם ע"י מי מהנהלת האתר ו/או בהרשאתו יגברו הוראות תקנון זה ובלב שלא נכתב באותו מסמך במפורש כי הכתוב יחול על אף הוראות תקנון האתר.

25.סמכות השיפוט לגבי תקנון זה תהא לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

26.תודה – הנהלת האתר